Aýratynlyk önümleri

Livingaşaýyş ýeriňizi özüne çekiji bilen ýagtylandyryň

Livingaşaýyş ýeriňizi özüne çekiji bilen ýagtylandyryň

Önümiň beýany Dürli reňklerde we ululykda bar bolan Konik şem, şahsy stiliňize we islegleriňize laýyklaşdyrylýar.Minimalistik estetikany ösdürmek üçin reňkli reňk ýa-da nusgawy kölege goşmak üçin joşgunly reňk saýlasaňyz, giňişleýin saýlamagymyz, islendik waka ýa-da bezeg mowzugy üçin iň oňat gabat gelmegi üpjün edýär.Konik şem diňe bir bezeg eseri däl;kaşaňlygyň we nepisligiň nyşanydyr.Onuň ýumşak we ajaýyp dizaýny ony ajaýyp addi edýär ...

Gözleg
Custörite kristal şem aýna bankalar

Custörite kristal şem aýna bankalar

Önümiň beýany qualityokary hilli kristal aýna materialdan ýasalan bu çüýşeler, şemden ýyly we ýumşak yşyk saçýan aç-açan we açyk görnüşe eýe.Kristalyň doňan gurluşy sebäpli bu çüýşeler kosmosa romantika we syr duýgusyny goşup, ajaýyp ýagtylyk effektini döredýär.Bezeg önümleri hökmünde ulanmakdan başga-da, adaty kristal şem aýna bankalar amaly funksiýa hem hyzmat edip biler.Ysly şemleri ýa-da efir ýaglaryny t ...

Gözleg
Keramiki şem bankalary Lýuks ysly şem

Keramiki şem bankalary Lýuks ysly şem

 • Önümiň ady:Keramiki şem bankalary Lýuks ysly şem
 • Mum materialy:Tebigy soýa mumy
 • Çukur materialy:Qualityokary hilli pagta ýa-da agaç taýajyk
 • Ölçegi:D8 * H7.4 sm
 • Şem saklaýjy material:Keramika
 • Şem eýesiniň reňki:Gara, ak, gülgüne
 • Şemiň reňki:Tebigy soýa mumy ak reňk, ýöriteleşdirilen reňkler bar
 • Önümiň tanyşdyrylyşy 1 ′ Şem ammary Şemleri salkyn, garaňky we gurak ýerde saklaň.Artykmaç temperatura ýa-da göni gün şöhlesi şemiň ýüzüniň eremegine sebäp bolup biler, bu bolsa öz gezeginde şemiň ysyna täsir edip, ýakylanda ýeterlik ysy çykmaz.2 ′ Şem ýakmak Şem ýakmazdan ozal, şemiň taýagyny 5mm-8mm kesiň;şemi ilkinji gezek ýakanyňyzda, 2-3 sagat ýakmagy haýyş edýäris;şemlerde “ýanýan ýat ...

  Gözleg
  Aýna banka soýa mumy miweleri, çemçe bilen hoşboý ysly jam däneli şem

  Aýna banka soýa mumy miwesi aýlawly ysly jam ...

  Önümiň beýany Ysly şemler barha meşhur öý bezegi bolup, owadan we ýyly bolmakdan başga-da köp funksiýalary we peýdalary bar.Ilki bilen ysly şemler tebigy ys sazlaýjydyr.Adatça, otaga täze, rahatlandyryjy we rahatlandyryjy ys berjek hoşboý ysly efir ýaglary we mumlar bilen ýasalýar.Dürli efir ýaglary dürli täsir edýär, ukyny ösdürip biler, stresden dynar we ş.m.Şonuň üçin ysly şemler aýratyn peýdaly wh ...

  Gözleg
  Soýa mumy agaç taýagy bilen hoşboý ysly şem

  Soýa mumy agaç taýagy bilen hoşboý ysly şem

  1-nji ädim nädip ulanmaly2-nji ädim Çeňňegi ýakyň 3-nji ädim Şemini platforma goýuň we ysyň çykmagyna garaşyň.Inderatlatmalar Şem ilkinji gezek ulanýan bolsaňyz, ilkinji gezek 2 sagatdan az bolmadyk ýagtylyk: 1. Şemleriň iň amatly wagty her gezek 1-3 sagat.Her gezek şem ulananyňyzda, takmynan 5mm goramak üçin taýagy kesiň.2. Her gezek ýakanyňyzda, şemiň ýokarky gatlagynyň doly suwuklandygyna göz ýetiriň ...

  Gözleg

  Shaoxyu

  “Denghuang Candle Co., Ltd.”

  2015-nji ýylyň noýabr aýynda döredilen ShaoXingShangYu DengHuang Şem Co. gözlegde, işläp düzmekde, öndürmekde, şem bankasyny, gap-gaç gutusyny, elektronika önümlerini we gaplaýyş önümlerini.Ulag amatly bolan ZheJiang welaýatynda ýerleşýäris.

  Haryt kategoriýalary